Regulamin

1. DEFINICJE

 1. WEBMOTION – WEBMOTION z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Żółkiewskiego 3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 622-262-23-14.
 2. System – „.irone - system hurtowy" - platforma internetowa zaprojektowana i wykonana przez WEBMOTION o dostępie autoryzowanym, umożliwiający zarządzanie sprzedażą hurtową.
 3. Oprogramowanie – oprogramowanie Systemu, stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych WEBMOTION, służące do prowadzenia działalności. Oprogramowanie składa się z dwóch integralnych części:
  1. część klienta, zabezpieczona loginem i hasłem, służąca do składania zamówień, pobierania informacji o produktach.
  2. część administracyjna, zabezpieczona loginem i hasłem, dostępna wyłącznie dla Klienta służąca do administracji i zarządzania zasobami systemu.
 4. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez WEBMOTION w Systemie i spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 5. Konto / Konta – indywidualne konta dla klientów systemu hurtowego w ramach posiadanej przez Klienta licencji. Konta w Systemie prowadzone są przez WEBMOTION pod unikalną nazwą będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Systemu.
 6. Adres – adres internetowy, pod którym dostępny jest System przypisany Klientowi. Adres jest przypisywany automatycznie przez WEBMOTION.
 7. Okres Testowy - bezpłatny okres testowania Oprogramowania, trwający 60 dni kalendarzowych od dnia utworzenia konta głównego (administracyjnego) dla Klienta. Okres Testowy może być przedłużony na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin systemu .irone.
 9. Cennik – cennik usług świadczonych Klientowi przez WEBMOTION w ramach Systemu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZAWARCIE UMOWY

 1. WEBMOTION jako producent i operator Systemu, umożliwia Klientowi samodzielne prowadzenie działalności handlowej za pośrednictwem Systemu.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez WEBMOTION w Systemie oraz momentem zawarcia Umowy z Klientem jest rozpoczęcie korzystania z Systemu. W celu rozpoczęcia działalności w oparciu o System należy wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w serwisie irone.pl
 3. WEBMOTION może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego danych w Okresie Testowym.
 4. WEBMOTION tworzy dla Klienta Konto główne - administracyjne Systemu oraz adres internetowy z chwilą dokonania przez Klienta prawidłowej Rejestracji, tj. Rejestracji dokonanej w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt. 2.3. Regulaminu.
 5. WEBMOTION informuje Klienta o adresie internetowym gdzie został uruchomiony System, za pośrednictwem którego możliwe jest logowanie. Przekazanie informacji o adresie internetowym następuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta w trakcie Rejestracji adres e-mail.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie WEBMOTION pocztą elektroniczną.
 7. Warunkiem technicznym korzystania z usług oferowanych przez WEBMOTION w ramach Systemu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także konto poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 8. Klient po utworzeniu Konta może zamieszczać informacje w systemie, korzystając z odpowiednich opcji lub przy pomocy instrukcji "Szybki start", która jest dostarczona z chwilą utworzenia licencji testowej tzw. "Okres Testowy".
 9. Klient może posiadać dowolną liczbę Kont klientów, oraz produktów (indeksów). Każde z nich podlega opłacie zgodnie z punktem art. 7 Regulaminu.
 10. WEBMOTION zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy (nie zawarcia Umowy) z Klientem bez podawania przyczyny. O nie podjęciu współpracy WEBMOTION powiadomi Klienta drogą elektroniczną.
 11. Licencja obejmuje korzystanie z Systemu przez Klienta zgodnie z Regulaminem.

3. OKRES TESTOWY

 1. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, WEBMOTION umożliwia testowe korzystanie z Systemu oraz prowadzenie działalności przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia utworzenia dla Klienta Konta (podstawowy Okres Testowy).
 2. Konto w Okresie Testowym jest odpowiednio oznakowane przez WEBMOTION poprzez umieszczenie na stronie Systemu daty wygaśnięcia Okresu Testowego.
 3. Z tytułu umożliwienia testowego korzystania z Oprogramowania oraz prowadzenia działalności w trakcie Okresu Testowego WEBMOTION nie pobiera od Klienta żadnych opłat.
 4. W razie zgłoszenia przez Klienta do WEBMOTION, w terminie określonym w art. 3.1, woli rozpoczęcia prowadzenia stałej działalności w Systemie, WEBMOTION wystawi fakturę za licencję obejmującą korzystnie z Systemu wg. ilości klientów i indeksów wprowadzonych do Systemu przez Klienta. WEBMOTION zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich danych i informacji dla którego w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Okresu Testowego, w przypadku kiedy WEBMOTION nie otrzyma informacji o chęci rozpoczęcia prowadzenia stałej działalności w Systemie - zakupu licencji przez Klienta.
 5. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta do WEBMOTION, w terminie określonym w art. 3.1, woli rozpoczęcia prowadzenia stałej działalności w Systemie, następuje automatyczna dezaktywacja dostępu do utworzonej licencji.

4. WARUNKI KOMERCYJNEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI

 1. Warunkiem prowadzenia stałej działalności przez Klienta jest podjęcie przez Klienta działań opisanych w niniejszym artykule.
 2. W celu rozpoczęcia prowadzenia stałej działalności, w czasie trwania Okresu Testowego, wskazanego w art. 3.1., Klient zgłasza WEBMOTION wolę rozpoczęcia prowadzenia stałej działalności w Systemie.
 3. W oparciu o decyzje Klienta, następuje umożliwienie prowadzenia stałej działalności w Systemie, zgodnie z licencją Systemu.
 4. Klient będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności, do jakiej korzystać będzie z systemu.
 5. WEBMOTION zobowiązuje się do umożliwienia prowadzenia stałej działalności w Systemie w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta decyzji drogą elektroniczną.
 6. Korzystanie z dodatkowych usług może odbywać się na zasadach i warunkach określonych w regulaminach świadczenia poszczególnych usług lub innych dokumentach określających zasady świadczenia tych usług.

5. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Dozwolone jest nieograniczone korzystanie z Systemu zgodnie z Regulaminem za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej pod następującymi warunkami:
  1. System nie może być rozpowszechniany i zwielokrotniany w postaci, w jakiej został udostępniony Klientowi przez WEBMOTION. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie Systemu w postaci kompletnej lub niekompletnej oraz uzupełnianie oprogramowania dodatkowymi składnikami jest zabronione.
 2. Klient nie ma prawa do korzystania z udostępnionych mu narzędzi i innych składników Systemu w sposób inny, aniżeli opisany w Regulaminie. W szczególności Klient nie jest uprawniony do utrzymywania systemu na serwerach innych niż serwery WEBMOTION oraz pobierania i umieszczania jakichkolwiek składników Systemu udostępnionych przez WEBMOTION na serwerach innych niż serwery WEBMOTION - dotyczy to również wszystkich materiałów związanych z Systemem.
 3. Od chwili dokonania prawidłowej Rejestracji, Klient może korzystać z dostępnych w Systemie narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Klient nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji udostępnionych składników.
 4. Klientowi nie wolno korzystać z Kont, należących do innych Klientów ani udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu.
 5. Klientowi zabronione jest:
  1. Dokonywanie tłumaczeń bez zgody WEBMOTION, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Systemu. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej umowy.
  2. Najem lub dzierżawa Systemu, System nie może być wynajmowany lub wydzierżawiany przez Klienta.
  3. Dezasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu oprogramowania lub tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.
 6. Umieszczanie przez Klienta materiałów i informacji na stronach Systemu może dotyczyć wyłącznie materiałów, co do których Klientowi przysługują prawa do ich wykorzystania.
 7. Zawartość Systemu, tworzona przez Klienta nie może naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 8. Z uwzględnieniem postanowień Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności, w tym przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z Regulaminu.

6. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEBMOTION

 1. WEBMOTION dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Systemu, oraz serwerów WEBMOTION.
 2. WEBMOTION, umożliwiając korzystanie z oprogramowania w ramach Systemu, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną dokonywanych przez Klienta, działań i operacji w Systemie.
 3. WEBMOTION, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Systemu (w tym informacji), zachowania i decyzji Klienta oraz osób pracujących w ramach licencji w Systemie. WEBMOTION, nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Klienta.
 4. WEBMOTION, zastrzega sobie prawo do usunięcia Kont, informacji lub zawieszenia świadczenia usług w ramach licencji na rzecz Klienta w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z jednego, kilku lub wszystkich Kont Klienta lub zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu, w przypadkach opisanych w niniejszym art. 6 oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zablokowanie możliwości korzystania z Konta oraz blokada możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu związanych z dokonywaniem transakcji w Systemie, wyłączają możliwość dokonywania transakcji w Systemie, którego dotyczy blokada. Blokada możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu związanych z dokonywaniem transakcji w Systemie. Usunięcie Konta lub blokada Konta mogą być poprzedzone umieszczeniem w danym Koncie przez WEBMOTION komunikatu informującego o planowanym usunięciu Konta przez WEBMOTION lub planowanym wyłączeniu możliwości dokonywania transakcji w Systemie w ramach Konta.
 5. WEBMOTION, może zablokować na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta danego Klienta lub zablokować możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Systemu, w przypadku, gdy działania lub zaniechania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię WEBMOTION lub w inny sposób szkodzą WEBMOTION.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zablokowania Konta w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem WEBMOTION.
 7. WEBMOTION, zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Oprogramowania ze względów technicznych. WEBMOTION zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przerwy techniczne były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Klienta. O planowanych przerwach WEBMOTION będzie informował Klienta poprzez umieszczenie stosownych komunikatów w Systemie.
 8. WEBMOTION nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania lub brak możliwości korzystania z Systemu przez Klienta z przyczyn niezależnych od WEBMOTION, w szczególności z tytułu czasowej niedostępności Systemu tudzież niemożności dokonywania w ramach Systemu transakcji. WEBMOTION nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści oraz nie odpowiada za skutki awarii i usterek Systemu, w tym Systemu spowodowane czynnikami niezależnymi od WEBMOTION.
 9. WEBMOTION, zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania oprogramowania Systemu.
 10. Klient wyraża zgodę na logowanie się do wszystkich Kont, należącego do Klienta przez osoby wyznaczone przez WEBMOTION, w celu prawidłowej obsługi technicznej.
 11. Autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania oraz do poszczególnych jego składników, do elementów graficznych Systemu, a w szczególności do logo „.irone”, do układu i kompozycji Systemu (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ze zgłoszenia znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Systemie, przysługują WEBMOTION oraz podmiotom powiązanym z WEBMOTION. Wykorzystywanie przez Klienta wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie z nich jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody WEBMOTION lub podmiotów powiązanych z WEBMOTION. WEBMOTION przysługuje również prawo do koncepcji Systemu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Klient nie może podejmować jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia oprogramowania Systemu poza Systemem i serwerami WEBMOTION. Zabrania się umieszczanie na serwerach i stronach internetowych innych niż WEBMOTION, odnośników do adresu Systemu przypisanego w ramach licencji Klienta.

7. OPŁATY

 1. Usługi, świadczone przez WEBMOTION w ramach Systemu w związku z umożliwieniem prowadzenia stałej działalności przez Klienta są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążany jest Klient. Wysokość opłat określa cennik dostępny w serwisie irone.pl,
 2. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla Klientów jest miesiąc kalendarzowy. Obowiązuje on w szczególności w odniesieniu do opłaty abonamentowej z tytułu świadczenia usług związanych z umożliwieniem Klientowi prowadzenie działalności. Opłaty oferowane przez WEBMOTION w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Systemu, z uwagi na charakter tych usług, mogą być pobierane w oparciu o inne okresy rozliczeniowe (np. rok kalendarzowy) lub jednorazowo.
 3. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wystawiana jest faktura VAT na kwotę opłaty abonamentowej lub innej stosownej opłaty. Danymi do faktury są dane podane przez Klienta w momencie dokonywania Rejestracji. W odniesieniu do niektórych usług podstawowych lub dodatkowych, z uwagi na charakter tych usług, faktura VAT na kwotę stosownej opłaty może być wystawiona przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego lub przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi (z góry).
 4. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Niniejsze postanowienie stanowi „akceptację” na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu odrębnych przepisów. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury w formie elektronicznej w dniu ich wystawienia zostaną wysłane pocztą elektroniczną e-mail do Klienta. Dla zapewnienia integralności treści faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury przesyłane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury. Strony deklarują wzajemnie zapewnienie wiarygodnej ścieżki audytu pozwalającej skontrolować i wykazać związek pomiędzy daną fakturą przesłaną w formie elektronicznej a przebiegiem dokumentowanej w ten sposób transakcji.
 5. Na zasadach analogicznych do opisanych w punkcie 7.4. Klient wyraża zgodę na przesyłanie innych dokumentów księgowych.
 6. Opłata abonamentowa lub inna stosowna opłata, w tym za dany okres rozliczeniowy, płatna jest na rachunek bankowy WEBMOTION wskazany na fakturze VAT w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego WEBMOTION należną kwotą z tytułu opłaty abonamentowej lub innej stosownej opłaty. Koszty przelewu w całości pokrywa Klient.
 7. WEBMOTION zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami na rzecz WEBMOTION przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego na fakturze oraz bezskutecznego upływu terminu zapłaty zaległych należności określonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez WEBMOTION pod adresem Klienta. Działania Klienta podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych WEBMOTION, jak również niedotrzymanie przez Klienta wyznaczonego terminu płatności mogą skutkować blokadą jednego, kilku lub wszystkich Kont, należących do Klienta.
 8. Przez okres, w którym Konto pozostaje zablokowane lub zablokowana jest możliwość korzystania przez Klienta z funkcjonalności Systemu będzie pobierana opłata abonamentowa w wysokości określonej w Cenniku..
 9. Jeśli licencja System zostanie zakupiona do 15 dnia danego miesiąca kalendarzowego, wówczas na początku kolejnego miesiąca Klienta wystawi fakturę na kwotę stanowiącą równowartość opłaty abonamentowej właściwej dla danego pakietu, z którego korzysta Klient.
 10. Jeśli licencja System zostanie zakupiona w okresie od szesnastego dnia miesiąca do końca miesiąca, to na początku kolejnego miesiąca WEBMOTION wystawi fakturę na kwotę stanowiącą połowę opłaty abonamentowej właściwej dla danego pakietu, z którego korzysta Klient.

8. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. WEBMOTION dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Klient oraz innych poufnych danych i informacji przekazanych przez Klienta WEBMOTION, w tym danych osobowych Klientów Klienta. W szczególności WEBMOTION stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i Pracowników Klienta reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu – „Polityka Prywatności”.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na piśmie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta (w szczególności numer NIP) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i żądaną rekompensatę.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, WEBMOTION zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez WEBMOTION reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.
 5. WEBMOTION rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez WEBMOTION, zostaje wysłana na kontaktowy adres poczty elektronicznej Klienta, widniejący w Systemie na Koncie z uprawnieniami Klienta.

10. ZMIANY REGULAMINU I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. WEBMOTION zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na zasadach opisanych w punkcie 11.2 Regulaminu.
 2. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach stosownym komunikatem umieszczanym przez WEBMOTION w Panelu Systemu konta Klienta. Klient może zapoznać się ze zmianami Regulaminu i odmówić ich akceptacji przesyłając do WEBMOTION za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 15 dni od daty powiadomienia Klienta przez WEBMOTION o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie do WEBMOTION odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie w ciągu 15 dni od daty powiadomienia Klienta przez WEBMOTION o zmianie Regulaminu do WEBMOTION odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 15 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez WEBMOTION informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klient obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 3. WEBMOTION zastrzega sobie możliwość zmiany zasad świadczenia usług świadczonych przez WEBMOTION w Systemie lub zmiany Cennika (w tym okresowego obniżenia opłat) w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
 4. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana w przypadkach określonych w niniejszym art. 11 oraz w pozostałych przypadkach, wskazanych w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem rozwiązania Umowy z powodu odmowy akceptacji zmian Regulaminu dokonanej w terminie wskazanym w art. 11 pkt 11.2. Rozwiązanie Umowy będzie równoznaczne z zakończeniem świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w Regulaminie.
 5. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem 15 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przesyłając formularz rozwiązania Umowy na adres drugiej strony Umowy.
 6. Umowa może zostać rozwiązana przez WEBMOTION ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  1. gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa,
  2. gdy stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Klient, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,
  3. gdy stwierdzono, że dane Klienta o których mowa w art. 2 pkt 2.2. są niepełne bądź nieprawdziwe.
  4. wskazanym w art. 7 pkt 7.7. Regulaminu.
 7. WEBMOTION usuwa Konta po rozwiązaniu Umowy oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. Usunięcie Kont następuje w szczególności w przypadku usunięcia Systemu na zasadach opisanych w Regulaminie. Wraz z usunięciem Kont wszelkie dane, wprowadzone w ramach Konta (w zostaną bezpowrotnie usunięte, a usługi Systemu – niedostępne dla Klienta w ramach tego Kont. WEBMOTION zastrzega sobie możliwość zatrzymania danych lub Materiałów wprowadzonych przez Klienta w ramach Kont na potrzeby dochodzenia roszczeń związanych z usługami świadczonymi na rzecz Klienta, udostępnienia tych danych lub informacji właściwym organom na podstawie przepisów prawa oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 8. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji WEBMOTION, z przyczyn wskazanych w art. 11 pkt 11.6.,lub Konta zostało usunięte Klient nie może dokonać ponownej Rejestracji w serwisie irone.pl bez uprzedniej zgody WEBMOTION.
 9. W okresie komercyjnego prowadzenia działalności każda ze Stron (Klient oraz WEBMOTION) może w każdej chwili zakończyć korzystanie przez Klienta z usług dodatkowych, o których mowa w Regulaminie. Zakończenie korzystania z danej usługi dodatkowej następuje poprzez przesłanie przez Stronę do drugiej Strony odpowiedniego oświadczenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 15 dni.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji licencji programu .irone zgodnie z treśćią Załącznika nr 1 do Regulaminu – „Polityka Prywatności”.

12. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez WEBMOTION w ramach Systemu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby WEBMOTION.
 2. Żadne inne dokumenty, poza załącznikami wskazanymi w art. 13 nie stanowią części Regulaminu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot tylko i wyłącznie za zgodą WEBMOTION.

ostatnia aktualizacja 10.07.2018

kontakt

Telefonicznie:
62 597 74 72
Poczta elektroniczna:
kontakt@irone.pl